YuIP.org Sử dụng trang web YuIP để khám phá IP của bạn, để kiểm tra các cổng mở, cũng kiểm tra độ trễ đến nhiều máy chủ trên thế giới và cung cấp cho các lệnh PING trực tuyến.

Chạy lệnh PING trực tuyến.

Để chức năng PING là cần thiết ICMP phép Firewall.

Nhập IP hoặc chủ

PING

  • PING lệnh hoặc (Packet Internet Grouper Network) là một lệnh để kết nối thử nghiệm giữa các thiết bị trên mạng. Về cơ bản, hệ thống sẽ gửi lệnh và chờ đợi phản ứng nếu nó nhận được lệnh đã thành công.
  • Trong thử nghiệm của chúng tôi lệnh PING được thực hiện 5 lần, và gói dữ liệu gửi là 32 byte.
  • Ngay sau khi thời gian tên mà bạn có thể nhận thấy thời gian mà đã được yêu cầu để gửi và nhận được phản hồi lệnh PING. Lần này là trong mili giây.
  • Các lệnh PING thực hiện trên trang này đang gửi máy chủ AWS ở Virginia ở Hoa Kỳ.

YuIP.org